Jongerenwerk
Gebaseerd op onderzoek en aanpak van jeugdvraagstukken
Registratie
Registreer alle nodige, dagelijkse werkzaamheden. Leg personen, groepen, locaties, projecten en casussen vast.
Effectmeting
Meet de effecten van het welzijnswerk. Voer metingen uit en vergelijk de voortgang op individueel en groepsniveau.
Rapportage
Genereer vanuit de ingevoerde gegevens rapportages. Monitor de stand van zaken van de organisatie.
Personen
Groepen
Locaties
Logboek
Projecten
Rapporten
Effectmeting Jongerenwerk is een nieuwe tool die de effecten van jongerenwerk op jongeren en buurt meetbaar maakt. Dit nieuwe product is ontwikkeld in co-creatie tussen onderzoeksbureau Noorda en Co en DA Systems. Door de kruisbestuiving tussen theorie, praktijk en technologie is een product ontwikkeld dat in staat is om de resultaten van het jongerenwerk in kaart te brengen met ruimte voor maatwerk voor een betaalbare prijs. Met de softwaretool EffectmetingJongerenwerk wordt het mogelijk de effecten op individueel en groepsniveau in kaart te brengen. Noorda en Co onderzoekt jeugdvraagstukken op lokaal en landelijk niveau. Innovatie, kwaliteit en toepasbaarheid in de praktijk zijn belangrijke kenmerken. Specialiteit is het zichtbaar maken en publiek verantwoorden van concrete resultaten van jongerenwerk en andere jeugdvoorzieningen. Dit softwarepakket stelt de gebruiker in staat om het dagelijkse werk eenvoudig te registreren, vooruitgang van cliënten te monitoren en te delen met collega’s, alsook aan de opdrachtgever onderbouwd te verantwoorden. Zo kan de gebruiker eenvoudig en volledig automatisch periodieke rapporten uitdraaien in elke gewenste opmaak, en indien nodig voorzien van aanvullend commentaar.