Welzijn
Gebaseerd op landelijk gebruikte analysetools
Registratie
Registreer alle nodige, dagelijkse werkzaamheden. Leg personen, groepen, locaties, projecten en casussen vast.
Effectmeting
Meet de effecten van het welzijnswerk. Voer metingen uit en vergelijk de voortgang op individueel en groepsniveau.
Rapportage
Genereer vanuit de ingevoerde gegevens rapportages. Monitor de stand van zaken van de organisatie.
Personen
Groepen
Locaties
Logboek
Projecten
Rapporten
Duurzaamheid is niet alleen een belangrijke kwaliteit op economisch, technisch of milieugebied, maar ook in het sociale domein. In de wereld van welzijn wordt veel geïnvesteerd in mensen van jong tot oud waar zorgen over zijn of problemen spelen.

De grote vraag is of die enorme sociale inzet wel iets oplevert?

Voor mensen die lichamelijk ziek zijn, geestelijk in de war of verstandelijk beperkt is de noodzaak van ondersteuning in veel gevallen niet betwist. Dat is wel het geval bij mensen die maatschappelijk tegenslag hebben door bijvoorbeeld een slechte jeugd, isolement of werkloosheid en daarom een beroep doen op welzijnswerk.

Is dat sociale aanbod wel op een effectieve en duurzame wijze geregeld? Gaan de mensen die daar gebruik van maken er wel op vooruit? Helpt het? Of blijven zij daar langdurig en misschien wel voor altijd van afhankelijk?

Van sociale oplossingen voor mensen met maatschappelijke problemen moet de effectiviteit duidelijk zijn. Wij denken dat dit goed in kaart te brengen is! Vanuit deze achtergrond hebben wij slimme, eenvoudige en prijsbewuste softwaretool ontwikkeld, waarmee de effecten van het welzijnswerk helder en voor een breed publiek begrijpelijk in beeld gebracht kunnen worden.